About Mette Kit Jensens projects

///scroll down for english///

Mette Kit Jensens værker omhandler det offentlige rum.

Hendes praksis deler sig i flere spor, som glider ind og ud af hinanden. Yderpunkterne er ensomme meditative gåture i byrummet og dynamiske sociale processer. Hensigten er at etablere analoge og kropslige forhold til omverdenen.

Særligt er hun optaget af at flanere som kunstnerisk metode. En flanør er en dagdriver, et menneske, der nyder at drive rundt på gaden. En flanør er en tvetydig figur, på den ene side drevet af nysgerrighed og en trang til at komme tættere på virkeligheden, på den anden side flamboyant og iscenesat og dermed distanceret fra samme virkelighed. Begrebet er opstået i 1800-tallet hvor flanøren oprindelig var mand. Hun har sat sig for at definere en kvindelig flanør – en flâneuse.

I andre sammenhænge involverer hun andre i sociale processer hvor gaden undersøges for nye perspektiver og betydninger. Hun er optaget af at mindste afstanden mellem liv, proces, værk, kunstner, publikum og omgivelser. I hendes deltagerbaserede projekter udfordrer hun deltagerne og involvere dem i komplekse situationer.

Værkerne udgør overgange mellem tekst, billed, lyd, objekter, installationer og handlinger.
Oftest diskuteres objekters hieraki eller de indgår i et relationelt forhold til omverdenen.

Læs/hør mere :

- Byvandring med Thomas Gniben "Radio Storbyen" på 90,4 2019
- Ugens Kunstner, kunsten.nu Helen Nishijo Andersen 2014
- The Undergang Armchair 2014

- Europa for hendes fødder Anmeldelse af Mille Højerslev Nielsen  2014
- On the Murmuring of Publics by Rahel Puffert 2006

Mette Kit Jensen's works deal with public space.

Her practice is divided into several tracks that slide in and out of each other. The extremes are lonely meditative walks in the urban space and dynamic social processes. The purpose is to establish analogous and physical relationships with the outside world.

In particular, she is keen to flaner as an artistic method. A flâneur is an idler, a man who likes to stroll around the streets. A flâneur is an ambiguous figure, on the one hand driven by curiosity and a desire to get closer to reality, on the other hand flamboyant and staged and thus distanced from the same reality. The term originated in the 19th century, where the flâneur was originally a man. Mette Kit Jensene decided to define a female flâneur - a flâneuse.

In other projects, she involves others in social processes where the street is being investigated for new perspectives and meanings. She is committed to reduce the distance between life, process, work, artist, audience and environment. In her participant-based projects, she challenges the participants and involves them in complex situations.

The works constitute transitions between text, image, sound, objects, installations.
Often the hierarchy of objects are in question, or they are used in a relational context.

- The Undergang Armchair 2014
- On the Murmuring of Publics by Rahel Puffert 2006